Vuokrausehdot

Vuokrausehdot

Lue allaolevat vuokrausehdot läpi. Autoa vuokratessa ehdot käydään vielä yhteisesti läpi, jotta mitään epäselvyyksiä vuokrauksen suhteen ei jää kummallekkaan osapuolelle.

VARAUSMAKSU / PANTTI

Varausmaksu 300 €. Varausmaksu suoritetaan heti ja sillä vahvistetaan varaus. Mikäli varasumaksua ei ole suoritettu kolmen päivän kuluessa varaus purkautuu. Varausmaksu toimii panttina, joka maksetaan vuokraajalle takaisin, kun auto on palautettu sopimukseen mukaisesti takaisinluovutuskunnossa. Tämän jälkeen varausmaksu maksetaan vuokraajalle takaisin.Ellei muusta maksutavasta ole erikseen sovittu, Vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran mahdollisine lisineen maksukortillaan tai laskulla. Jo vuokrasopimusta tehdessään vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti. Vuokranantaja voi vuokrauksen yhteydessä tehdä vuokraajan maksukortille ennakkovarmennuksen vakuutuksen omavastuuta vastaavasta summasta. 600€

 

 

 

AUTONVUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Vuokrasopimus syntyy auton tilaustavasta riippumatta aina autovuokraamon (”vuokraamo”) sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai sen juridisen henkilön (jäljempänä yhteisesti ”vuokraaja”), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa.

Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti, olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito, vähintään yhden vuoden ajokokemus sekä Vuokraamon erikseen vuokrasopimuksessa edellyttämä ikä. Ikäraja vuokrauspalvelussamme on 24 vuotta.

AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN

Lähdot sunnuntaisin kello 15.00. Palautukset sunnuntaisin kello 12.00. Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamon tulee antaa vuokraajan erillisestä pyynnöstä riittävä opastus auton käytöstä.

Vuokrattava auto on tarkistettu vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös vuokraaja on velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava vuokraamolle.

AUTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei siitä ole vuokraamon kanssa erikseen sovittu. Tupakointi ja kotieläinten ja lemmikkien kuljetus ja oleskelu autossa on kielletty. Samoin kaikenlaisten ruokien paistaminen auton sisätiloissa on kielletty.

Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan vuokraaja oikeuttaa vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine ilmenee vuokrasopimuksesta ja/tai auton rekisteriotteesta. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli Vuokraaja palauttaa auton vajaalla tankilla, Vuokraamolla on oikeus veloittaa puuttuva polttoaine ja mahdollinen tankkausmaksu vuokrasopimuksessa tai hinnastossa ilmenevällä hinnalla.

VUOKRAAJAN VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA, OMAVASTUUT

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot (tähän kuuluvat rengasrikot ja ikkunavauriot) ja katoamiset sekä maksamaan auton korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena sopimuksen mukaista vuokraa enintään 30 päivän ajalta. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa todettuun perusomavastuuosuuteen. Perusomavastuu 600€.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, Rasvaisen ruuan paistaminen sisätiloissa, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Tupakointi ja ruuan paisto sisätiloissa on kielletty. Auton varusteista löytyy grilli – ja savustuspönttö joilla voidaan paistaa ruokaa ulkotiloissa.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Lemmikkieläimet ovat kiellettyjä. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

MENETTELY AUTOA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisestä.

Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen että virhe tai vika on vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 75 euron arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokraamolle.

VUOKRAN MAKSAMINEN

Ellei muusta maksutavasta ole erikseen sovittu, Vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran mahdollisine lisineen maksukortillaan tai laskulla. Jo vuokrasopimusta tehdessään vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti. Varauksen yhteydessä vuokraaja sitoutuu maksamaan ennakkovarausmaksun. Varausmaksu 300 €. Varausmaksu suoritetaan heti ja sillä vahvistetaan varaus. Mikäli varasumaksua ei ole suoritettu kolmen päivän kuluessa varaus purkautuu. Varausmaksu toimii panttina, joka maksetaan vuokraajalle takaisin, kun auto on palautettu sopimukseen mukaisesti takaisinluovutuskunnossa. Tämän jälkeen varausmaksu maksetaan vuokraajalle takaisin.

Vuokraamolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla vuokraamo varmistaa, että vuokraajan maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa.

Erityisesti todetaan, että vuokraamolla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä vuokraajan luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu (600€), polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, auton toimitus- ja noutoveloitukset, auton käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.

Mikäli sopimukseen vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, sanotun vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti. Vuokraamolla on lisäksi oikeus milloin se katsoo tarpeelliseksi, vaatia vuokraajalta vuokrauksesta johtuvien maksujen vakuudeksi 1 tai 2 luottokorttia.

VUOKRAAMON VASTUU AUTOSSA OLEVASTA VIRHEESTÄ JA VIIVÄSTYKSESTÄ

Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, vuokraaja voi vaatia vuokraamolta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Mikäli vuokraamo ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, Vuokraajalla on oikeus saada korvaus viivästyksestä vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista.

AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Vuokraajan on palautettava auto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto avaimineen on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan. Mikäli autoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille. Vuokraamolla on oikeus periä vuokraajalta täysimääräinen vuokra auton palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Mikäli muusta ei ole sovittu, auto on palautettava täydellä tankilla. Vuokraamo ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

 

Vuokranantajalla on oikeus periä mm. seuraavat kustannukset vuokralaiselta jos vuokralainen on jättänyt ko asiat hoitamatta: Sisäsiivous 150 €+lattiamattojen pesu 100 € tarvittaessa, astioiden tiskaus 80 €, wc-kasetin tyhjennennys 120 € ja auton tankkaus, lisäkilometrit á 0,35€/km. Kaasupullon täyttö 30 €.Em. kulut vähennetään ensisijaisesti pantista.Mikäli pantti ei riitä kattamaan em. kustannuksia on vuokralainen velvollinen korvaamaan edellä mainitut kulut laskua vastaan 7 päivän kuluessa auton palautusajankohdasta. Matkailuautoa palautettaessa vuokralle antaja ja vuokralainen tarkistavat auton. Tässä tarkistuksessa havaituista vioista ja puutteista joita ei ole ollut vuokra-ajan alkaessa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista on vuokralainen vahingonkorvausvastuussa vuokranantajalle.

Matkailuauto on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa mainittuna aikana, tankattuna, huolellisesti siivottuna, kasetti-wc tyhjennettynä ja muutoinkin sellaisessa kunnossa kuin auto oli luovutushetkellä. Auto on oltava tyhjennetty, siivottu ja luovutuskunnossa takaisin vuokraajalle sovittuun palautusaikaan mennessä. Mikäli auto palautetaan myöhässä 5-30 min veloitetaan myöhästymismaksuna 150€, mukäli auto palautetaan 30 min – 2 h myöhässä veloitetaan 300€. Mikäli myöhästyminen on yli 2 h veloitataan myöstymismaksuna 500€. Yli vuorokauden myöhästymisestä laskutetaan koko viikon vuokra.

Jos matkailuautoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan viranomaisille sekä vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokranantajalle myöhästymiskorvausta vuokraehdoissa olevan lausekkeen mukaisesti.

Jos vuokraaja laiminlyö vuokrausehdoissa ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä korvaus esitetyn hinnaston mukaisesti tai muiden kuin mainittujen laiminlyöntien osalta määrätty kohtuullinen korvaus laiminlyöntien aiheuttamien kustannusten korvaamiseksi.

d.  Jos vuokraaja palauttaa matkailuauton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy koko sovitun vuokra-ajan mukaan eikä vuokraamo ole velvoitettu palauttamaan osaa vuokrasta vuokraajalle.

e.  Autossa on kaksi kaasupulloa. Käytetyn kaasupullon tilalle vaihdetaan uusi vaihtopullo.

 

 AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ

Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy käytetyn vuokra-ajan mukaan sopimuksen mukaisin hinnoitteluperustein. Mikäli auto on vuokrattu erityisehdoin, auton ennenaikainen palauttaminen saattaa johtaa hinnastotyypin vaihtumiseen ja sen myötä vuorokausihinnan muuttumiseen. Ennalta maksetuissa ns. Prepaid-vuokrauksissa auton ennenaikainen palauttaminen ei velvoita vuokraamoa ennakkoon maksetun vuokrahinnan palauttamiseen vuokraajalle.

SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.

Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee vuokraamon vastuulla oleva auton käytön estävä vika eikä vuokraamo toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan

Ota yhteyttä

Kysy vuokrauksesta

  • KK slash PP slash VVVV
    Valitse päivämäärät joilloin olet kiinnostunut vuokrauksesta. min. 3vrk.
  • Kysy meiltä vapaasti, niin asiakaspalvelumme vastaa teille mahdollisimman nopeasti.

info@lahdenmatkailuautonvuokraus.fi

Kotisivujen tekijä Lahti